GÉANT

To główna europejska sieć komputerowa przeznaczona dla badań i edukacji, użytkowana przez ok. 3 mln naukowców z 3500 ośrodków badawczych. GÉANT jest projektem zrzeszającym europejskie krajowe sieci badawczo-naukowe. Sieć GÉANT i jej usługi pozwalają środowiskom badawczym w Europie i na świecie na bliską współpracę w przełomowych dziedzinach, przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Wspólnie z krajowymi sieciami badawczo-naukowymi, infrastruktura komunikacyjna GÉANT świadczy usługi szybkiej i niezawodnej transmisji danych.

W projekcie GÉANT3 szczególny nacisk położony jest, poza infrastrukturą sieciową, na rozwój usługi i rozwiązań dla europejskiego środowiska badawczego, w tym dostarczenie „Internetu przyszłości” poprzez rozwój istniejącej infrastruktury oraz rozszerzania portfolio zaawansowanych usług dla użytkowników. Ważne będzie też zmierzenie się problemem „cyfrowego wykluczenia”. Stymulowanie rozwoju technologicznego ma zapewnić Europie wiodące miejsce w wyścigu technologii sieciowych i e-Nauki.

EOSC

European Open Science Cloud, czyli otwarta chmura danych i usług dla nauki powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej w celu rozwoju infrastruktury i dostępu do wiedzy dla szerokiego grona użytkowników. Dane agregowane w ramach EOSC są przekazywane przez liczne instytucje naukowe.

 

Ważne dla współpracy PIONIER z EOSC są projekty łączące polskie ośrodki obliczeniowe (tzw. ośrodki KDM od Komputerów Dużej Mocy) oraz sieci miejskie, tzw. MANy (Metropolitan Area Networks). Przykładem takich projektów są PRACE-LAB (PRACE – The Partnership for Advanced Computing in Europe) oraz Krajowy Magazyn Danych, budowany w ramach projektów KMD, KMD2 oraz jego obecną kontynuację: „Krajowy Magazyn Danych – Uniwersalna infrastruktura dla składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji”.

 

W ramach infrastruktury informatycznej zapewnia odpowiednie usługi i narzędzia oferujące funkcjonalności, które pozwalają na wyszukanie danych naukowych, aby „wiedzieć gdzie to jest”, a następnie zapewnią uzyskanie dostępu i odpowiednie zidentyfikowanie danych i obiektów cyfrowych, aby „wiedzieć co to jest”.

Internet2

Konsorcjum Internet2 rozwija i wdraża technologie sieciowe, wykorzystując głównie szybki transfer danych. W ideę i główny nurt Internetu2 idealnie wpisuje się działalność i usługi konsorcjum PIONIER.

 

Celem organizacji jest prowadzenie badań naukowych i jak najszersza informatyzacja społeczeństwa, a także opracowanie Internetu o bardzo wysokiej wydajności. Zakłada się w niej przesyłanie danych z szybkością do 1000 razy większą niż obecnie. Poprzez badania naukowe i akademickie wraz z liderami poszczególnych technologii i współpracę z administracją rządową, przedstawicielami przemysłu oraz międzynarodową społecznością, Internet2 promuje współpracę i innowacje, które mają wpływ na przyszłość sieci.

Open Clouds for Research Environments

Projekt Open Clouds for Research Environments (OCRE) ma na celu przyspieszenie adaptacji chmury otwartej nauki, poprzez zrzeszenie dostawców chmury, organizacji zajmujących się obserwacją Ziemi (eng. EO – Earth Observation) oraz społeczności naukowej i edukacyjnej. Jest to możliwe dzięki gotowym do użycia umowom o świadczenie usług.

Usługi oparte na chmurze oferują europejskiej społeczności badawczej bogactwo narzędzi, jednak dla wielu badaczy są one obecnie niedostępne, a odpowiednie usługi trudno znaleźć i wybrać.

Projekt OCRE został uruchomiony w styczniu 2019 r. W ramach przeprowadzonego ogólnoeuropejskiego przetargu, zawarta została umowa ramowa na świadczenie usług przez dostawców chmury publicznej w obszarze IaaS/SaaS (Infrastructure as a Service / Software as a service).

Usługi skierowane zostały do środowiska naukowego w całej Europie. Pomysłodawcą i inicjatorem projektu OCRE był GÉANT, jako centralna instytucja zamawiająca, której członkami są operatorzy sieci krajowych (NREN).

Usługi oparte na chmurze oferują europejskiej społeczności badawczej bogactwo narzędzi, jednak dla wielu badaczy są one obecnie niedostępne, a odpowiednie usługi trudno znaleźć i wybrać. Z usług opartych na umowach ramowych mogą korzystać odpłatnie wszystkie organizacje połączone z e-infrastrukturą sieci PIONIER – organizacje członkowskie i niebędące członkami, które mają ważną umowę z konsorcjum PIONIER.

Kluczowe korzyści to szybki i bezpieczny bezpośredni peering w sieci za pośrednictwem PIONIER i GÉANT, a także możliwość klasyfikowania informacji poufnych i określania procesów ich przetwarzania. Logowanie użytkownika możliwe jest przez federację PIONIER.Id przy użyciu własnego konta instytucjonalnego. GÉANT dokonał dokładnej kontroli prawnej i określił warunki prawne umowy ramowej, a dane są przetwarzane i przechowywane zgodnie z prawodawstwem europejskim i krajowym.