PIONIER.Id to:

dostęp do usług Konsorcjum PIONIER dla polskiej nauki

automatyczne członkostwo w

dostęp do usług Komisji Europejskiej dla Erasmus+

dostęp do ponad 3000 międzynarodowych usług dedykowanych dla świata nauki

korzystanie z jednego konta w instytucji macierzystej we wszystkich usługach

jednokrotne logowanie do wszystkich usług

dbałość o prywatność użytkowników

Czym jest federacja zarządzania tożsamością?

Federacyjne Zarządzanie Tożsamością jest procesem, w którym dostawca usługi świadczonej drogą elektroniczną (zwany dalej Dostawcą Usługi) ufa innemu podmiotowi (zwanemu Dostawcą Tożsamości) w zakresie zweryfikowania tożsamości i uprawnień użytkownika końcowego. Dostawca Tożsamości ufa Dostawcy Usługi w zakresie procedur przetwarzania danych osobowych niezbędnych do świadczenia usługi, które to dane są dostarczane przez Dostawcę Tożsamości w procesie uwierzytelnia i autoryzacji użytkownika.

Zaufanie między Dostawcą Tożsamości a Dostawcą Usługi jest oparte o dwustronne umowy lub inne procedury i ustalenia zastępujące takie umowy.

Proces uwierzytelnienia jest chroniony za pomocą parametrów zawartych w opisach technicznych Dostawcy Usługi i Dostawcy Tożsamości (tzw. metadanych).

Celem tworzenia Federacji Zarządzania Tożsamością jest uproszczenie i zunifikowanie procedur tworzenia umów dwustronnych oraz dostarczenie bezpiecznego źródła metadanych. Federacje Zarządzania Tożsamością mogą zawierać porozumienia o współpracy z innymi Federacjami tworząc konfederacje.

Usługa Federacji PIONIER.Id polega na dostarczaniu procedur i środków technicznych niezbędnych do zapewnienia sprawnej współpracy członków i partnerów federacji PIONIER.Id w celu ułatwienia członkom federacji uwierzytelnionego i autoryzowanego dostępu do usług. Usługa Federacji PIONIER.Id jest kierowana w pierwszej kolejności do podmiotów należących do sektora badań i edukacji.

Federacja PIONIER.Id jest wspólnym działaniem członków Konsorcjum PIONIER.

Federacja PIONIER.Id jest członkiem konfederacji eduGAIN dzięki czemu użytkownicy PIONIER mają dostęp do usług oferowanych przez inne stowarzyszone federacje.

Operatorem Federacji PIONIER.Id jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Prace rozwojowe i operacyjne koordynuje Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kontakt

Operatorem Federacji jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
Opiekę bieżącą sprawuje Uniwersyteckie Centrum Informatyczne UMK.
Koordynator: Tomasz Wolniewicz
Koordynator techniczny: Maja Górecka-Wolniewicz
Wszelkie zapytania i uwagi prosimy kierować na adres kontakt@aai.pionier.net.pl
Deklaracje członkowskie i inne dokumenty należy wysyłać na adres: 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Jana Pawła II 10 
61-139 Poznań
z adnotacją “Federacja PIONIER.Id”

RODO

Aby przejść na stronę dotyczącą RODO kliknij TUTAJ lub pobierz wersję PDF tej strony.