Aktualności
2010-06-17
iTVP
iTVP
Szerokopasmowy sukces interaktywnej telewizji.
Prace nad realizacją projektu telewizji interaktywnej zostały zapoczątkowane  we wrześniu 2002 roku, w ramach projektu celowego KBN (obecnie NCBiR), zwanego w skrócie projektem iTVP, w którym uczestniczyły Telewizja Polska S.A., polskie jednostki naukowe – w tym ACK Cyfronet AGH i PCSS oraz Instytut Łączności i firma ATM S.A. Celem projektu było opracowanie i wdrożenie w Polskim Internecie Optycznym PIONIER platformy multimedialnej, umożliwiającej TVP S.A. skalowalne udostępnianie treści multimedialnych dla odbiorców korzystających z szeroko- pasmowych sieci IP.

Zakres przedsięwzięcia był niezwykle szeroki, gdyż obejmował wytworzenie narzędzi wspierających pełny cykl życia treści cyfrowej od jej pozyskania lub cyfryzacji, wprowadzenia opisu, składowania i rekodowania, poprzez ochronę kryptograficzną, zarządzanie licencjami iudostępnianie do dystrybucji oraz skalowalną dystrybucję, aż po prezentację oferty na portalach interaktywnych iudostępnianie odbiorcom. Dodatkowo jego wdrożenie wymagało powszechnej dostępności szerokopasmowego dostępu do sieci – co w 2002 roku było, delikatnie mówiąc, w sferze marzeń „optymistów”. Przedsięwzięcie było trudne, także pod względem organizacyjnym, gdyż na etapie jego uruchamiania, koncepcja produkcji i przygotowania oferty na potrzeby udostępniania treści multimedialnej w Internecie, nie tylko wymagała dostosowania – a wręcz utworzenia nowych – struktur organizacyjnych wTVP S.A., ale także przekonania wielu decydentów o niezwykłej wadze tego projektu dla przyszłej pozycji TVP S.A. na rynku medialnym. Nic w tym zresztą dziwnego, ponieważ w tym czasie nieliczne i nieśmiałe próby takich działań podejmowano jedynie w kilku telewizjach na świecie.

Trudne początki

Pomimo wielu trudności formalnych, które napotkano we wczesnej fazie uruchamiania projektu, prace udało się rozpocząć w 2003 roku i osiągnąć pierwsze wyniki praktyczne na jesieni 2004 roku, kiedy to podczas Konferencji Mediów Publicznych, która odbywała się w Krakowie, dokonano pierwszej publicznej demonstracji działania kluczowych komponentów budowanej platformy. System posadowiony na 3 serwerach testowych, został przywieziony z Poznania i zainstalowany w sali Uniwersytetu Jagiellońskiego. Źródłem sygnału na żywo był przekaz TVP3 Poznań, nadawany przez sieć PIONIER bezpośrednio z ośrodka poznańskiej TVP oraz przekaz TVP3 Kraków, pozyskiwany z anteny pokojowej zainstalowanej za oknem sali, w której odbywała się prezentacja. Zaprezentowano też dostęp do testowych materiałów VoD  (wideo na żądanie) oraz dostęp z palmtopów i powiadamianie SMS-ami. Chyba musiało się podobać, skoro następnego dnia przerwano obrady plenarne, celem dokonania przez nas kolejnego pokazu dla szerszej publiczności. Było to wydarzenie przełomowe dla projektu, który dzięki temu uzyskał odpowiedni poziom atencji na poziomie władz publicznych ikluczowych osób odpowiedzialnych za kierunki rozwoju mediów publicznych.

Rozwijamy skrzydła...
Na początku 2005 roku rozpoczęto próby eksploatacyjne prototypowych modułów systemu, a pierwszym dużym testem dla budowanej platformy była transmisja Finału WOŚP w styczniu 2005 roku – wydarzenie to było początkiem próbnych transmisji prowadzonych w ramach projektu iTVP. Niezwykły wysiłek całego zespołu pozwolił nam w ciągu 10 dni uruchomić - dostarczony w Sylwestra 2004 sprzęt - izainstalować wytworzone oprogramowanie, tak by przygotować obsługę tej transmisji. Udało się. Kolejne transmisje nie były już tak stresujące – a były ich dziesiątki. W tym także takie, jak transmisja Olimpiady Zimowej w Turynie w 2006 roku, która wymagała spełnienia narzuconych przez EBU (Europejską  Unię Nadawców) zaostrzonych norm bezpieczeństwa i kontroli dostępu do treści, azostała bardzo pozytywnie odebrana przez środowiska w całej Europie.

W kolejnych latach, na etapie budowy prototypu oraz integracji i wdrożenia, pracowano nad rozwojem i stabilizacją oprogramowania oraz integracją tworzonej platformy multimedialnej, w szczególności w zakresie rozproszonego Systemu Dostarczania Treści. Wprowadzano m.in. nowe i bardziej wydajne mechanizmy zarządzania dystrybucją treści, optymalizacji wykorzystania zasobów oraz monitorowania stanu i konfiguracji. Cel zbudowania systemu skalowalnego, odpornego na awarie, o zasięgu krajowym, który pozwoli obsługiwać tysiące jednoczesnych odbiorców został osiągnięty. W 2008 roku, podczas transmisji Olimpiady w Pekinie, zagregowany ruch wychodzący z systemu SDT osiągnął 8,5 Gb/s, przy obsłudze ponad 20.000 jednoczesnych odbiorców.  Po raz kolejny potwierdzono prawidłowość przyjętych na etapie projektu założeń. Projekt iTVP zakończył się sukcesem, a jego wyniki znalazły zastosowanie w praktyce. Z dumą należy także odnotować publikacje autorstwa zespołu PCSS, które powstały jako efekt realizowanego projektu - nagradzane na forum międzynarodowych konferencji, czy też cytowane przez ekspertów ITU, których uwieńczeniem jest rozdział opublikowany w książce pt. „Content Delivery Networks. Principles and paradigms.”, wydanej przez wydawnictwo Springer w 2008 roku, pod redakcją Rajkumar Buyya, Mukaddim Pathan i Athena Vakali  – stanowiącej przegląd stanu rozwoju systemów klasy CDN na świecie.

Platforma iTVP od kuchni
Użytkownicy uzyskują dostęp do oferty multimedialnej za pośrednictwem portalu prowadzonego przez TVP S.A., nie mając świadomości, jak skomplikowana jest struktura platformy umożliwiającej ich obsługę. Oprócz skalowalnego Systemu Dostarczania Treści w skład platformy iTVP wchodzi system Głównego Centrum Danych zapewniający zarządzanie repozytorium treści multimedialnej wTVP; System Licencjonowania, który wpowiązaniu z portalem umożliwia użytkownikom uzyskiwanie cyfrowych licencji oraz grupa systemów wspoma- gających, które obejmują System Analizy Repertuarowej – odpowiedzialny za tworzenie raportów wykorzystania treści,  System Emisji Reklam – umożliwiający emisję kontekstową reklam audiowizualnych oraz Serwer Emisyjny – zapewniający mechanizmy dla tworzenia, zarządzania, emisji i archiwizacji wirtualnych kanałów „na żywo” oraz akwizycji poszczególnych pozycji programowych. Większość z tych rozwiązań to produkty powstałe jako wynik autorskich pomysłów zespołu PCSS.

iTVP dzisiaj
Platforma iTVP funkcjonuje w trybie produkcyjnym, stąd też usługi realizowane na rzecz TVP S.A. są monitorowane wtrybie 24h x 7 przez dedykowany zespół operatorów w PCSS. Grupa ta współpracuje z zespołem administratorów oraz zespołem rozwojowym i zapewnia szybkie reagowanie na ewentualne incydenty i problemy techniczne. Jednocześnie portal iTVP, funkcjonujący na etapie projektu celowego jako odrębny byt, został przebudowany przez TVP wnowy zintegrowany serwis multimedialny, który promuje markę TVP, jako nadawcy obecnego nie tylko w eterze, ale także w Internecie (www.tvp.pl). Synergia ta – swoisty znak czasu i podkreślenie wagi funkcjonowania mediów audiowizualnych w Internecie – jest efektem, którego kilka lat temu na etapie konstruowania projektu wszyscy sobie życzyliśmy. Tym śladem, kilka lat później, podążyli także inni nadawcy na świecie i w Polsce, a ich próby funkcjonowania i budowania obecności w Internecie, były wielokrotnie wzorowane na doświadczeniach i wynikach projektu iTVP – który traktowano referencyjnie.

Wyniki tego projektu stały się dla nas jednocześnie inspiracją, by opracować koncepcję Naukowej Interaktywnej Telewizji HD, która - bazując na wieloletnim doświadczeniu PCSS w budowie i eksploatacji skalowalnych usług multimedialnych - realizowana jest jako jedna zkluczowych usług w ramach projektu PLATON. To kolejny krok ku poszerzeniu oferty nowoczesnych narzędzi iusług opartych o sieć PIONIER dla środowiska naukowego.

Mirosław Czyrnek, PCSS