Aktualności
2010-06-19
LODMAN
LODMAN
Stawiamy na inteligentne usługi.
U progu lat 90-tych, Politechnika Łódzka była inicjatorem dołączenia łódzkiego środowiska naukowo-akademickiego do krajowych i europejskich sieci komputerowych. Jako pierwsza uczelnia i pierwsza instytucja w Łodzi miała dostęp do sieci  BITNET, CERN, a potem Internet. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć oczłowieku, dzięki któremu to wszystko zaczęło się dziać, a więc dr. inż. Stanisławie Starzaku, inicjatorze budowy sieci rozległych w środowisku akademickim Łodzi, apotem w kraju.

Ciekawostką z tamtych czasów jest to, że jednym z pierwszych naszych klientów pozaakademickich była regionalna placówka TP SA wpięta do nas łączem 9.600 bit/s (!). I choć dziś to my kupujemy dostęp do sieci TP SA, mamy satysfakcję, że byliśmy pierwsi.

Może nic szczególnego
Teraz jesteśmy jednostką wiodącą środowiska łódzkiego i przewodzimy inicjatywie budowy i eksploatacji Miejskiej Sieci Komputerowej LODMAN w Łodzi, która skupia wszystkie państwowe uczelnie wyższe w Łodzi, kilka uczelni niepaństwowych, kilkanaście instytutów branżowych, świadczy usługi dla bibliotek, szkół, urzędów państwowych i samorządowych, instytucji kultury, usługodawców internetowych i innych podmiotów. Zatrudniamy obecnie prawie 40 osób. Taką historię i teraźniejszość jak my, ma większość, jak nie wszystkie, MANy wPolsce. To, co powoduje, że jesteśmy wyjątkowi w skali lokalnej, na forum krajowym przestaje być oryginalne, dlatego szukamy szerszych wyzwań, choć to i tak duża sprawa być w gronie ponad dwudziestu takich wyjątkowych jednostek.

Dwa filary
Statutowym zadaniem Centrum Komputerowego PŁ jest obsługa informatyczna Politechniki Łódzkiej. To pierwszy filar naszej działalności. Infrastrukturalnie osiągnęliśmy poziom 100% dostępności łącz światłowodowych w jednostkach PŁ, zbudowaliśmy szkielet sieci kampusowej MPLS 10 Gb/s oraz średniej wielkości serwerownię z farmą serwerów wirtualnych isiecią SAN o łącznej pojemności 25TB. Oprócz oczywistej obsługi sieci kampusowej, poczty elektronicznej, kilkudziesięciu serwerów usługowych, mamy też zespół programistów, który wyprodukował i wdrożył własne aplikacje zarządzania uczelnią, m.in. obsługę dydaktyki (system SID), system kadry-płace i kilka drobniejszych aplikacji. Miarą wartości tych produktów jest to, że wdrożyliśmy je również w innych łódzkich uczelniach. Obsługujemy także  wszystkie inne, wdrożone na Politechnice Łódzkiej, centralne systemy zarządzania uczelnią. Zwiększenie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych uzyskujemy przez osobiste certyfikaty wydawane przez nasze Centrum Certyfikacji woparciu o standard PKI.

Drugim filarem działalności Centrum jest MSK LODMAN, która świadczy usługi dla środowiska. Mamy 23 abonentów statutowych z Łodzi i regionu, którym oferujemy specjalny pakiet usług, obejmujący, oprócz standardowych usług internetowych, integrację rozproszonych lokalizacji uczelni w sieci korporacyjnej, usługę backupu danych na naszych macierzach dyskowych, szkolenia Cisco dla administratorów, a także usługi Telewizji Internetowej LODMAN. Na podstawie indywidualnych uzgodnień z zainteresowanymi zespołami badawczymi udostępniamy infrastrukturę iusługi wytworzone w ramach projektów PROGRESS, SGIgrid i CLUSTERIX,  których byliśmy współrealizatorami.

Bardzo ważnym naszym LODMANowym zadaniem jest pełna obsługa krajowego i zagranicznego ruchu IP w sieci PIONIER oraz prowadzenie zapasowego Centrum Zarządzania sieci PIONIER. Zainicjowaliśmy to zadanie zestawiając łącze satelitarne n x 2Mb/s, które przyłączyło sieć POL34 - poprzedniczkę PIONIERA, do europejskich sieci naukowo-akademickich i Internetu za pośrednictwem sieci Telenordia i GIX wSztokholmie. Antena satelitarna stanowiąca wyposażenie tego łącza, zainstalowana cały czas na budynku Centrum Zarządzania LODMAN i PIONIER,  pomimo iż aktualnie niewykorzystywana, kojarzy się z łącznością o skali globalnej idobrze identyfikuje funkcję obiektu.    Zadanie zarządzania warstwą IP PIONIERA  wymusza na nas rozwiązania organizacyjno - infrastrukturalne, takie jak utrzymanie profesjonalnej kadry inżynierskiej stanowiącej trzon zespołu administratorów, całodobową obsługę opera- torską sieci, czy system zapasowego zasilania z zespołem generatora prądotwórczego.

Sieć to nie wszystko, potrzebne są usługi
Oprócz wspomnianych wyżej usług dla środowiska akademickiego, w ramach sieci LODMAN obsługujemy rozproszony system baz danych łódzkich bibliotek naukowych, tworząc wraz z nimi Łódzką Akademicką Sieć Biblioteczną. ŁASB jest jednym z większych krajowych konsorcjów bibliotecznych skupionych wokół systemu bibliotecznego Horizon. Sieć ŁASB obejmuje 2 centralne i 4 indywidualne serwery bazodanowe, na których rozmieszczonych jest 14 baz 10 instytucji. Część bibliotek realizuje pełną obsługę systemu wyłącznie zdalnie za pośrednictwem sieci LODMAN. Prowadzimy też unikalne, certyfikowane centrum szkoleniowe inteligentnego budynku EIBA-KNX. Mamy także sukcesy wdrożeniowe w zakresie telefonii VoIP. Jeden z nowoczesnych budynków Politechniki Łódzkiej - siedziba Centrum Kształcenia Międzynarodowego posiada system telefonii zbudowany wyłącznie w oparciu o technologię VoIP.

TVi LODMAN
Kolejnym przedsięwzięciem, którym zajmujemy się bardzo intensywnie wostatnim czasie, jest wspomniana już Telewizja Internetowa LODMAN. I jej chcielibyśmy poświęcić tutaj nieco więcej miejsca. Zaczęło się bardzo niewinnie w1998 roku na łódzkich targach informatycznych, kiedy kilku naszych kolegów zrobiło próbę transmisji sygnału z kamery przez sieć. Dzięki temu, że próba powiodła się, mamy dziś zespół specjalistów, rozbudowane studio telewizyjne, salę wideokonferencyjną na 25 osób i niemałą listę realizacji transmisji live do sieci Internet. Jako, że zaczynaliśmy bardzo wcześnie wiele rzeczy robiliśmy jako pierwsi, a niektóre były szczególnie interesujące. Na przykład pierwsza transmisja z koncertu filharmonicznego w Polsce  (wrzesień 2005), pierwsza transmisja live HDTV (Kongres Kardiodiabetologów w czerwcu 2006), transmisje live z posiedzeń sejmiku wojewódzkiego w Łodzi  (od 2007), czy też pierwsza transmisja live z wyborów rektorskich w wyższej uczelni (Politechnika Łódzka, maj 2008). Transmisje live coraz częściej nie są już tylko ciekawostką, ale stają się zauważalnym, przydatnym elementem prowadzenia działalności. Widzimy to nie tylko po wzrastających statystykach oglądalności, ale też po coraz większym zainteresowaniu wykorzystaniem naszych usług nie tylko jako gadżetu do wydarzenia, ale jako narzędzia realizacji przedsięwzięcia. Tak było np. z transmisją ze stołu operacyjnego kliniki weterynaryjnej na konferencji WETmedica; komunikacja dwukierun-kowa pozwoliła lekarzom na bieżąco komentować widzianą operację i dysku- tować nad nią.

Post scriptum: kolejna ucieczka w przód
W tych dniach przystępujemy do realizacji projektu telefonii VoIP w sieci PIONIER, ale o tym będzie pewnie okazja napisać w jednym z następnych numerów tego pisma.

Piotr Szefliński, MSK LODMAN